banner_uks

Ciekawe linki:

Strona Szkoły Podstawowej nr1 MSZS Kraków Strona Rabki-Zdroju
Dane KRS: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JEDYNKA

kliknij aby wypełnić pit i przekazać 1% podatku

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "JEDYNKA"

W RABCE - ZDROJU

26.09.2011R.

Rozdział I

Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

§1

 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, zwane dalej „Klubem” .
 2. Siedzibą klubu jest Gimnazjum NR 1 w Rabce-Zdroju.
 3. Klub działa na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój.
 4. Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 7 ustawy o kulturze fizycznej.
 5. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków, stowarzyszeń i związków sportowych.
 6. Klub działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach , innych ustaw oraz niniejszego statutu.
 7. Klub używa pieczęci, godła, flag, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2

 1. Klub jest zarejestrowany jako stowarzyszenie i z tego tytułu posiada osobowość prawną

Rozdział II

Cele i środki działania

§3

Celem klubu jest:

 1. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,
 2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,
 3. Integracja środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania.

Zakres prowadzonej nieodpłatnie działalności pożytku publicznego

 1. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych.
 2. Działalność klubów sportowych.
 3. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej poprzez sport, wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego, propagowanie sportu, zasady „Fair Play” i higieny życia.

Klub realizuje swoje zadania poprzez:

 1. Wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
 2. Organizowanie aktywnego spędzania wolnego czasu i sportowych zajęć pozalekcyjnych,
 3. Propagowanie sportu, zasady „fair play” i higieny życia,organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 4. Organizowanie imprez i zawodów sportowych i branie w nich udziału,
 5. Upowszechnienie uprawiania dyscyplin sportowych „ dla każdego” popularnych w środowisku,
 6. Organizowanie zgrupowań sportowych i akcji wypoczynkowo - szkoleniowych w okresie roku szkolnego, ferii i wakacji,
 7. Celem klubu jest także wyszkolenie i wypromowanie utalentowanych zawodników.
 8. Zabrania się :
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi",
 2. przekazywanie ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art.3ust.3,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§4

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:

 1. Kierownictwem i radami szkół,
 2. Organami rządowymi i samorządowymi,
 3. Innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń.

§5

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na:

 1. Społecznej pracy działaczy i aktywności społecznej swoich członków,
 2. Pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów, działaczy, sponsorów,
 3. Bazie sportowo-rekreacyjnej szkół oraz jednostek komunalnych.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§6

Członkowie klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających

§7

 1. Członkami zwyczajnymi klubu mogą być uczniowie gimnazjum, szkoły podstawowej i liceum, rodzice uczniów i nauczyciele.
 2. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi klubu za zgodą ich przedstawicieli prawnych.
 3. Członkami wspierającymi klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.

§8

 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspomagających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:
  • Imię i nazwisko (nazwę)
  • Miejsce zamieszkania (siedzibę)
  • W przypadku osób fizycznych – datę urodzenia,
  • Oświadczenie o przystąpieniu,
  • W przypadku małoletniego poniżej 16 roku życia – zgodę przedstawicieli ustawowych,
  • W przypadku kandydatów na członków wspierających – zakres deklarowanej pomocy na rzecz klubu.
 2. Członkowstwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu, po czym powiadamia się zainteresowanego.

§9

Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:

 1. Uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu,
 2. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
 3. Zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwiania,
 4. Brać udział w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Klub,
 5. Korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

§10

 1. Uprawnienia o których mowa w §9 ust.1 i 2 nie przysługują małoletnim członkom klubu w wieku poniżej 16 lat.
 2. Postanowienia wymienione w §9 ust.3 i 5 stosuje się również do członków wspierających; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem doradczym.

§11

Wszyscy członkowie Kluby zobowiązani są :

 1. Troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
 2. Brać czynny udział w działalności Klubu,
 3. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

§12

 1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierających – spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.
 2. Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są obowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla zawodników w ustawie o kulturze fizycznej.

§13

Członkowstwo w Klubie ustaje na skutek:

 1. Śmierci członka,
 2. Wystąpienia z Klubu,
 3. Skreślenia z listy członków,
 4. Rozwiązania Klubu.

§14

Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:

 1. Nie spełnia wymagań statutowych,
 2. W sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
 3. Działa na szkodę Klubu,
 4. Nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 2 lat,
 5. Zalega z płatnością składek przez okres 2 lat i mimo wezwania świadczenia nie spełnia
 6. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem,
 7. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

Rozdział IV

Władze klubu oraz ich organizacja

§15

 1. Władzami Klubu są:
  • Walne Zebranie Klubu
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne zebranie Klubu w głosowaniu tajnym chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

§16

Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

§17

 1. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
  1. Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
  2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielania Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
  3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
  4. Rozpatrywanie odwołań w wypadku przewidzianym w § 14 ust. 6,
  5. Dokonywania zmian w statucie,
  6. Określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania.
  7. Uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  8. Decydowanie o rozwiązaniu się Klubu,
  9. Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu, dla których Statut nie ustala właściwości innych władz Klubu,
  10. Nabywanie i zbywanie majątku UKS.

§18

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu w terminie do 6-ciu miesięcy od daty przedstawienia bilansu.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez zarząd:
  1. Z własnej inicjatywy,
  2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. Na wniosek ½ liczby członków Klubu.
 4. Jeżeli zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
 5. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przez tym terminem.
 6. Proponowany porządek obrad może być, przez Walne Zebranie Klubu, zmieniony lub rozszerzony.
 7. W walnym Zebraniu klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez organ zwołujący.

§19

 1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:
  1. W pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
  2. W drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.

§20

 1. Z wyjątkiem uchwały, o której mowa w ust. 2 , uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
 2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Klubu zostają podjęte, jeżeli opowie się za nim co najmniej 2/3 obecnych członków.
 3. Z zastrzeżeniem § 15 ust. 3 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

§21

 1. Zarząd Klubu składa się z 3-7 członków, w tym Prezesa i Sekretarza.
 2. O składzie zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Klubu.
 3. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art.3 ust. 2 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

§22

 1. Do zadań Zarządu Klubu należy:
  1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
  2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  3. Przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
  4. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
  5. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
  6. Składanie sprawozdań z działalności Klubu,
  7. Zarządzanie majątkiem Klubu,
  8. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
  9. Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
  10. Wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
  11. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz.
 2. Do zadań Prezesa Klubu oprócz zadań zarządu należy głównie:
  1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie na jego korzyść i w jego imieniu.
  2. Klub w sprawach zwykłego zarządu jest reprezentowany przez Prezesa Zarządu – jednoosobowo. W sprawach przekraczających zwykły zarząd do składania oświadczeń upoważnieni są:
  1. przewodniczący z sekretarzem lub członkiem zarządu

§23

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin działania Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Sekretarza.
 4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu i pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

§24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,
  2. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,
  3. Kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu,
  4. Przekładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
  5. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo:
  1. Składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,
  2. Wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,
  3. Występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu.

§25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.
 3. Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.

§26

 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  1. Upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Klubu,
  2. Ustania członkowstwa w Klubie,
  3. Zrzeczenia się udziału w tych organach,
  4. Odwołania przez Walne Zebranie Klubu.
  5. Każdy członek Klubu biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek o odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta sprawa nie była umieszczona w porządku obrad.
 2. Członek Komisji Rewizyjnej:
  1. Może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków Klubu tylko w razie niespełnienia wymagań przewidzianych w Prawie o stowarzyszeniach,
  2. Może być odwołany przez Walne Zebranie bezwzględną liczbą głosów,

§27

 1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów,
 2. Kooptacja, o której mowa w ust. 1 nie może dotyczyć więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§28

 1. Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

Rozdział V

Majątek i fundusze Klubu

§29

 1. Majątek klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.
 2. Środki finansowe na realizacje zadań statutowych Klub uzyskuje z :
  1. Składek członkowskich,
  2. Darowizn, zapisów i spadków,
  3. Dotacji budżetowych na zadania zlecone Klubowi,
  4. Majątku Klubu,
  5. Innych źródeł.

§30

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§31

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu w trybie określonym w § 20 ust. 2.

§32

 1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Klubu.
 2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Sekretarz Zarządu Klubu.

Jednolity tekst statutu przyjęto i uchwalono na Walnym Zebraniu Członków w dniu 26.09.2011r.


Copyright © 2011 Rafal · kontakt UKS "Jedynka ·